Itabernakele likaDavid Podcast

Ngakho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaNkulunkulu.
KwabaseRoma 10:17

Amavidiyo Wentshumayelo

Amavidiyo Ohlelo Olukhethekile

Uchungechunge Lokufundisa Ngomkhuleko

Amavidiyo Wensizakalo Ye-Impartation

Uchungechunge Lokufundisa Ngemishado

Amavidiyo Wenkonzo KaCarol

Abesifazane bamavidiyo we-Destiny